Tu jest Polska Proszę Pani!

Oto nazwiska Radnych, dla których BALICE w nazwie przystanku kolejowego nie są warte nawet uchwały!

Henryk Krawczyk,
Andrzej Krawczyk,
KazimierzKapelan,
Stanisław Dam,
Jan Szczepański,
Wojciech Stępień,
Wiesław Czajowski,
Jacek Kozera,
Jerzy Kowalik,
Tadeusz Brzuchacz.

O większości spraw, które dotyczą gminy i jej mieszkańców, rozstrzyga Rada Gminy w formie uchwał. Powszechną praktyką jest, że inicjatywa uchwałodawcza leży po stronie wójta i to właśnie on (a w przypadku Zabierzowa – ona) przedkłada projekty uchwał Radzie Gminy. Uchwały te mają pełną rekomendację wójta potwierdzoną jego własnym podpisem. Wójt bierze osobistą odpowiedzialność za ich zgodność z prawem, poprawność merytoryczną i jakość przygotowania projektu uchwały. Za wójtem stoi cały aparat urzędniczy z zespołem radców prawnych, skarbnikiem gminy oraz sztabem kierowników wydziałów urzędu gminy i dyrektorów jednostek. Ale fakt ten w najmniejszym stopniu nie pomniejsza odpowiedzialności wójta
za treść, a przede wszystkim intencje i kierunek proponowanych zmian i rozstrzygnięć. Continue reading

Szklany ale nie przejrzysty.

ratusz1

Szklana wieża, szklany dach, szklana winda. Ale czy Urząd Gminy jest przejrzysty?

Publiczny, ogólnodostępny rejestr umów cywilno-prawnych jest jednym z filarów przejrzystości działania władz samorządowych. Idac śladem innych samorządów, podjąłem próbę wprowadzenia takiego rejestru również w naszej gminie. Liczyłem na zrozumienie, jednak zderzyłem się ze ścianą. Nie wiem dlaczego Urząd Gminy Zabierzów nie chce iść z postępem, ale najwidoczniej ma jakieś powody… Rejestry umów udostępniane są „na wniosek” czyli po 14 dniach od złożenia odpowiedniego pisma, dlaczego więc nie mogą zostać zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i aktualizowane co miesiąc? Tego nie wiem. Mam nadzieję, że Państwo również poprzecie tą ogólnopolską już akcję. Piszcie, wnioskujcie o interesujące Was informacje, w końcu urząd ma służyć mieszkańcom, a urzędnicy są opłacani z naszych podatków!

W razie problemów, nasze stowarzyszenie udzieli Państwu wszelkiej pomocy i darmowych porad. Zapraszam do współpracy.

Poniżej przedstawiam fragment pisma (kolejnego już!) skierowanego do Pani Wójt Elżbiety Burtan: Continue reading

Ruina

kochanów1

Kochanów – Willa wpisana do rejestru zabytków. GRATULACJE DLA SAMORZĄDU X-lecia!!!

AVATAR

„Czy ruina jest jeszcze zabytkiem?” Artykuł o takim tytule można przeczytać na stronie 2 majowego wydania miesięcznika „Znad Rudawy”. Nie wiemy kto jest jego autorem, gdyż skrywa się pod tajemniczymi  inicjałami „W.Ś.”, ale nie o ustalenie personaliów tutaj chodzi.

Po pierwsze, chcąc się rzetelnie przygotować do pisania tego artykułu, sięgnąłem do ustaw i rozporządzeń wszelakich, po przeczytaniu których informuję uprzejmie, że z całą pewnością każda „ruina” wpisana do rejestru zabytków nieruchomych jest niezmiennie nadal zabytkiem! I jest nim dotąd, dopóki z tegoż rejestru nie zostanie wykreślona. Mało tego, przez cały czas swojego nędznego (jak w przypadku Willi w Kochanowie) żywota, musi być utrzymywana, naprawiana i rekonstruowana przez jej właściciela. Continue reading

Bolechowice na sprzedaż?..

HK„Na południe od krawędzi drogi powiatowej nr 2128K, w bezpośrednim sąsiedztwie tego szlaku znajduje się będąca własnością Gminy Zabierzów, pochodząca z mienia wiejskiego wsi Bolechowice prawie 8,5 hektarowa działka gruntu oznaczona nr 705/1. Starsi mieszkańcy wsi pamiętają czasy, gdy na działce tej wypasano krowy, a dzieci i młodzież na trawiastej murawie rozgrywała mecze piłki nożnej. Potem gmina wydzierżawiła grunt osobie fizycznej, dzierżawca zaś zaorał łąkę i po dzień dzisiejszy uprawia grunt rolniczo.

Od wielu lat władze gminy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczały działkę na cele sportu i rekreacji. Również w obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez radę gminy Zabierzów w 2000 roku działka położona jest w terenach sportu i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń i obiektów sportowych i rekreacyjnych. Można się domyślać, że ówcześnie rządzący gminą, mając na uwadze interes mieszkańców, rezerwowali te tereny na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych, jakie nakłada na gminę ustawa o samorządzie gminnym, bo jakiż inny powód skłonił by włodarzy gminnych do takiego przeznaczenia tego terenu. Continue reading

Moja droga.

znakiJak się okazuje, nic tak do końca nie jest w pełni oczywiste. Weźmy na ten przykład drogę. Taką zwykłą asfaltową drogę. Długość jakieś 800 metrów, szerokość 4 i pół. Zdawać by się mogło, że to kawał tłucznia, rur, betonu, asfaltu, parę znaków drogowych… Ale jak zwykle jest pewne „ALE”. Konkretnie mowa o drodze łączącej drogę wojewódzką – ulicę Kmity z ulicą Białych Brzóz w Zabierzowie. Droga biegnie w większości przez Las Zabierzowski, na granicy Rezerwatu Skała Kmity, w miejscu dość kontrowersyjnym w kontekście malowniczego otoczenia. Projekt ten stał się w ostatnim czasie przedmiotem protestu części mieszkańców okolicznych domów. A że każda akcja rodzi reakcję, stał się również obiektem protestu przeciw protestowi – czyli uzyskał poparcie ze strony innej grupy. No i trochę się „zamieszało” wokół biednej, niczemu nie winnej drogi. Cała „heca” rozpoczęła się w chwili, kiedy ni stąd ni z owąd okazało się, że droga realizowana jest na szczególnych warunkach w ramach tzw. SPECUSTAWY, uzyskała wynikającą z tej ustawy decyzję ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) i ku zdziwieniu wszystkich będzie realizowana w 2015, a nie jak wcześniej planowano w 2016 roku. Continue reading

…się nie opłaca…

kochanówJest nadzieja dla Willi w Kochanowie. Na razie mała iskierka nadziei, ale jednak jest. Radni podejmując uchwałę budżetową na rok 2015, byli łaskawi pochylić się nad losem tego niegdyś pięknego budynku i przeznaczyć kwotę 65 tysięcy złotych na jego ratowanie. Środki zostały ujęte w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego, rozdział 92120: „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”. W części opisowej zawarto informację, że Gmina zapewni pełną kwotę na wykonanie projektu Willi w Kochanowie, a oprócz tego będzie aplikowała o dofinansowanie tego zadania do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszyscy wiedzą, że los tego wyjątkowego zabytku od dawna nie jest mi obojętny, a jego stan techniczny woła o pomstę do nieba. Tym bardziej, że przecież Willa nie jest własnością jakiegoś anonimowego „Kowalskiego”, ale Gminy Zabierzów, gminy – jak ktoś kiedyś napisał – „z ambicjami”, gminy okrzykniętej samorządem dziesięciolecia! Trochę wstyd… Continue reading

Zaufanie

kątem oka1

Drodzy Czytelnicy!!!
Dostaliście dzisiaj do rąk nową gazetę.  Treści w niej zawarte będą mówić o prawdziwych problemach, o ludziach i tym wszystkim co dzieje się w „naszej małej Ojczyźnie”. Gwarancją tego jest zarówno zespół redakcyjny jak i osoby, które dla tej gazety będą pisać. Skąd pomysł na zmianę ?  Jednym z powodów jest zapewne  powstanie Stowarzyszenia „Czas na Zabierzów”. Stąd nazwa gazety, stąd też jej linia programowa. Stowarzyszenie tworzą mieszkańcy naszej gminy, którym jej problemy leżą na sercu, którzy chcą, aby zaczęło się coś w gminie zmieniać. Bo czas na dobre zmiany jest zawsze! Nawet wtedy, kiedy jesteśmy utrzymywani w przeświadczeniu, że wszystko jest w należytym porządku, że wszystko jest dobre i pod kontrolą. A wydaje się, że tak wcale nie jest. Każda nawet najlepsza władza z czasem się zużywa, deformuje i zaczyna popadać w rutynę.  Continue reading

Czas na Zabierzów

lukasz_panoramaOrganizacje pozarządowe stanowią w Polsce tak zwany „trzeci sektor” – obok sektora publicznego (administracja) i rynkowego (przedsiębiorstwa). Organizacje pozarządowe są prywatne, a działają w interesie publicznym i do tego całkowicie non profit (czyli nie przynoszą zysku). Jedną z form organizacji pozarządowych są stowarzyszenia. Jak każda instytucja czy firma, stowarzyszenie ma swoją strukturę organizacyjną, statut i regulaminy. Ma nadany numer Regon i NIP oraz posiada konta bankowe. Jaki cel ma zakładanie stowarzyszenia? Choć odpowiedź zdaje się być banalna, rodzi wiele niejasności, a u niektórych ludzi – zupełnie zresztą niepotrzebnie – sieje większy lub mniejszy niepokój. Preambuła ustawy Prawo o stowarzyszeniach, wyjaśnia intencję ustawodawcy w sposób wyczerpujący: Stowarzyszenia zakłada się „W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się, umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań…” Continue reading