Czas na Zabierzów

lukasz_panoramaOrganizacje pozarządowe stanowią w Polsce tak zwany „trzeci sektor” – obok sektora publicznego (administracja) i rynkowego (przedsiębiorstwa). Organizacje pozarządowe są prywatne, a działają w interesie publicznym i do tego całkowicie non profit (czyli nie przynoszą zysku). Jedną z form organizacji pozarządowych są stowarzyszenia. Jak każda instytucja czy firma, stowarzyszenie ma swoją strukturę organizacyjną, statut i regulaminy. Ma nadany numer Regon i NIP oraz posiada konta bankowe. Jaki cel ma zakładanie stowarzyszenia? Choć odpowiedź zdaje się być banalna, rodzi wiele niejasności, a u niektórych ludzi – zupełnie zresztą niepotrzebnie – sieje większy lub mniejszy niepokój. Preambuła ustawy Prawo o stowarzyszeniach, wyjaśnia intencję ustawodawcy w sposób wyczerpujący: Stowarzyszenia zakłada się „W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się, umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań…” Czyli ogólnikowo mówiąc: wolność, równość, różnorodność poglądów i zaangażowanie społeczne. Tak z grubsza można spłycić sens całej ustawy. A ten sens jest naprawdę głęboki. Stowarzyszanie się ludzi o podobnych zapatrywaniach na otaczający świat, to jedna z najwyższych zdobyczy demokracji. Zrzeszają się strażacy, gospodynie wiejskie, lotnicy, kierowcy i Bóg wie kto jeszcze. Dzięki możliwości zrzeszania przestajemy być sami, nie mówimy już: ja, ona, oni,… a zaczynamy mówić: „MY”!.. Zaczynamy działać dla innych.

     Jesteśmy grupą ludzi, którzy widząc pewne – istotne według nas – luki w rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego, postanowili je wypełnić zrzeszając się w świetle polskiego prawa w formę stowarzyszenia. Jego nazwa to: CZAS NA ZABIERZÓW. Stoimy na stanowisku, że podstawowym prawem każdego człowieka jest nieograniczony dostęp do informacji o wszystkim, co dzieje się wokół nas. Szczególny nacisk kładziemy na propagowanie wiedzy o samorządzie terytorialnym. Rozglądając się wokół, dostrzegamy pilną potrzebę edukowania mieszkańców w zakresie ich praw i obowiązków wynikających z życia w społeczeństwie. Szeroko rozumiana samorządność przeżywa ćwierćwiecze istnienia, a nierzadko spotykamy się z niewiedzą i nieznajomością podstawowych zasad jej funkcjonowania. Aby wypełniać statutowe cele naszego stowarzyszenia, będziemy prowadzić działalność wydawniczą w formie niezależnego biuletynu: CZAS GMINY ZABIERZÓW. Nie zamierzamy też stronić od akcji charytatywnych, promocyjnych i pomocy bezpośredniej. Liczymy na współpracę z Wójtem Gminy Zabierzów, Radnymi, innymi instytucjami i organizacjami. Nasze stowarzyszenie ma charakter otwarty – każdy może do niego wstąpić, każdy może też pisać do naszego biuletynu.

Zapraszam do współpracy

Łukasz Grzelewski

Prezes Stowarzyszenia
„CZAS NA ZABIERZÓW”
Redaktor Naczelny biuletynu
„CZAS GMINY ZABIERZOW”